Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Privacy statement

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 30 mei 2023.

Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (hierna: ACTA) hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring beschrijven wij de wijze waarop de verwerking van uw persoonsgegevens binnen ACTA plaatsvindt. Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke wet- en regelgeving.

Privacy Statement

 • Waar gaat deze privacyverklaring over?

  Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens die binnen ACTA plaatsvindt.

 • Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

  ACTA is een samenwerkingsverband tussen de faculteiten der Tandheelkunde van de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam, en is verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen die in deze privacyverklaring worden beschreven. 

  ACTA is gevestigd aan de Gustav Mahlerlaan 3004 te (1081 LA) Amsterdam.

 • Welke (categorieën) persoonsgegevens worden verwerkt?

  ACTA verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens, afhankelijk van de wijze waarop u gebruikmaakt van de websites en daaraan gekoppelde applicaties:

  • naam: voornaam/voornamen, voorletters, tussenvoegsel(s), achternaam, roepnaam, titulatuur;
  • contactgegevens: adres, postcode, woonplaats, land, telefoonnummer, e-mailadres;
  • geslacht en geboortedatum;
  • taalvoorkeur;
  • financiële gegevens: bankrekeningnummer/IBAN, creditcardnummer, BTW-nummer;
  • motivatiebrief en curriculum vitae;
  • digitale gegevens: inloggegevens, wachtwoorden, loggegevens, bezochte webpagina’s, IP-adres, MAC-adres, VUnetID, VU-studentnummer, UvA- studentnummer, cookie-inhoud, referrer-URL, klik- en surfgedrag en apparaatgegevens.
  • Gegevens betreffende uw gezondheid: BSN- nummer, tandheelkundige ingrepen, behandelingen, behandelhistorie, tandheelkundige modellen/afdrukken, patiëntnummer, naam van de zorgverzekeraar, namen van andere zorgverleners en tijdstip van de afspraak.
 • Met welk doel worden mijn persoonsgegevens verwerkt en op basis van welke wettelijke grondslag?

  De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • het informeren over opleidingen en activiteiten van ACTA;
  • het toesturen van een nieuwsbrief of ander elektronisch bericht;
  • het toesturen van een brochure, brief of andere papieren document;
  • het laten functioneren, onderhouden, analyseren, optimaliseren en beveiligen van de websites van ACTA en de daaraan gekoppelde applicaties;
  • het maken van koppelingen tussen websites van ACTA en sociale media netwerken en het tonen van relevante advertenties van ACTA op andere websites;
  • het verzamelen van managementinformatie ten behoeve van onderwijs- en informatievoorzieningen;
  • de interne controle en bedrijfsbeveiliging;
  • de uitvoering of toepassing van relevante wet- en regelgeving.

  Doeleinden met betrekking tot persoonsgegevens betreffende uw gezondheid: 

  • het inschrijven bij ACTA;
  • het bijhouden van uw medisch dossier;
  • het inplannen van een afspraak;
  • het uitvoeren van een behandeling;
  • het versturen van een nieuwsbrief;
  • het versturen van facturen;
  • het versturen van afspraakherinneringen per e-mail en sms;
  • het verbeteren van onze dienstverlening;
  • het geven van onderwijs (indien u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven);
  • het doen van onderzoek (indien u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven).

  Doeleinden met betrekking tot gegevens betreffende (aankomende) studenten en alumni:

  • het aanmaken en beheren van een VU-account/UvA studentnummer of ander webaccount;
  • kostenefficiënt werven van studenten en daartoe verkrijgen van inzicht in onze stroom;
  • hulp bij oriëntatie bij studiekeuze;
  • het contact houden met onze alumni;
  • het continueren van het delen van kennis en netwerk na afstuderen en informeren over relevant nieuws en achtergronden van ACTA;
  • evalueren curriculum, opleiding en bieden van inzicht in loopbaansperspectief en het evalueren van het huidige curriculum en opleidingsaanbod.

  Doeleinden met betrekking tot gegevens betreffende medewerkers:

  • het aanmaken en beheren van een VU-account;
  • het aanmaken en beheren van een UvA-account;
  • het in behandeling nemen en doorlopen van een sollicitatieprocedure.

  Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

  • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang.
  • U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens. In dat geval heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken door contact met ons op te nemen via fg@acta.nl.
  • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ACTA rust.
  • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. 
 • Wie heeft toegang tot mijn persoonsgegevens?

  De persoonsgegevens worden uitsluitend ingezien door medewerkers, studenten en onderzoekers van ACTA die in het kader van hun werkzaamheden, studie of onderzoek een rol hebben in de verwerking van uw persoonsgegevens voor de bovenstaande doeleinden en voor wie het noodzakelijk is dat zij toegang hebben tot de persoonsgegevens. 

 • Worden mijn persoonsgegevens met derden gedeeld?

  Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld, tenzij dit nodig is voor de dienstverlening van derden die in opdracht en onder verantwoordelijkheid van ACTA werken, u hiervoor toestemming geeft of wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

  Verwerkers

  Indien wij uw persoonsgegevens delen met derde partijen die uw persoonsgegevens ten behoeve van ACTA verwerken, dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te borgen dat uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en in overeenstemming met Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) worden verwerkt. Wij blijven zelf verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van deze verwerkingen.

  Cookies

  Wanneer u hiervoor toestemming geeft, kunnen ACTA en derde partijen, waaronder sociale medianetwerken en/of advertentienetwerken, cookies plaatsen op uw computer, telefoon of tablet. Deze netwerken kunnen hiermee uw internetgedrag zien en gebruiken voor eigen doeleinden. Voor meer informatie: zie ACTA cookieverklaring.

  Wettelijke verplichting

  In bepaalde gevallen is het mogelijk dat ACTA wettelijk verplicht is om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. Bijvoorbeeld bij de opsporing van strafbare feiten.

 • Worden mijn persoonsgegevens doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische ruimte?

  Ja, het is mogelijk dat uw persoonsgegevens worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Bij de EER horen alle EU-landen plus Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. Voor doorgiften van persoonsgegevens buiten deze landen gelden op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aanvullende regels.

  Wij geven uw persoonsgegevens alleen door aan landen buiten de EER als dit land door Europese Commissie is aangewezen als een land met een passend beschermingsniveau, de doorgifte is onderworpen aan passende waarborgen op grond van de AVG of de AVG een specifieke grond voor doorgifte biedt.

  Via de Functionaris Gegevensbescherming (FG) kunt u, voor zover van toepassing, een kopie van het document opvragen dat voorziet in passende waarborgen. De contactgegevens van de FG staan vermeld onder ‘hoe kan ik mijn privacyrechten uitoefenen’.

 • Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

  Tenzij een specifieke bewaartermijn bij wet is voorgeschreven bewaren wij uw persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is om de onder 4 vermelde doeleinden te bereiken. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 20 jaar, zoals opgenomen in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Naast deze wet houden wij, indien nodig, ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving. Zoals de wet op het Onderwijstoezicht. 

 • Hoe worden mijn persoonsgegevens beveiligd?

  ACTA treft passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 • Social media

  Op de website van ACTA zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of te delen op de sociale medianetwerken Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn. De buttons worden gerealiseerd door middel van stukjes code. Door middel van deze stukjes code worden door de medianetwerken cookies geplaatst, wanneer u op de button klikt.

  Leest u de privacyverklaringen van FacebookTwitterInstagram en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze stukjes code verwerken. Deze informatie wordt in de meeste gevallen door de social medianetwerken opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

 • Bij wie kan ik terecht met vragen over de verwerking van mijn persoonsgegevens?

  Uw vragen over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u stellen aan de Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) van ACTA, via fg@acta.nl

 • Hoe kan ik mijn privacyrechten uitoefenen?

  Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u - onder bepaalde voorwaarden - het recht op inzage in de persoonsgegevens die van u verwerkt worden, het recht om uw persoonsgegevens te verbeteren indien deze feitelijke onjuistheden bevatten, het recht om uw persoonsgegevens te wissen, het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u deze privacyrechten wil uitoefenen, kunt u dit kenbaar maken bij de Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) van ACTA via:

  Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam
  Functionaris voor Gegevensbescherming 
  Gustav Mahlerlaan 3004  
  1081 LA Amsterdam  
  fg@acta.nl

  Om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen, zal u worden gevraagd zich te legitimeren. Zo wordt gecontroleerd of het verzoek door de juiste persoon wordt gedaan.


  U heeft ook het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen over de wijze waarop ACTA uw persoonsgegevens verwerkt.

  Meer informatie over uw rechten kunt u vinden op: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/algemene-informatie-avg/rechten-van-betrokkenen

Functionaris Gegevensbescherming

Neem contact op via:

Bekijk de contactinformatie van ACTA