Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Bindend Studieadvies (BSA)

Laatst gewijzigd op 11 maart 2022

Iedere ACTA student, die start met de bacheloropleiding Tandheelkunde, krijgt aan het einde van het 1e studiejaar een Bindend Studieadvies (BSA). Het maakt niet uit of je bij de VU of UvA staat ingeschreven. Een negatief bindend studieadvies betekent dat de student zich gedurende 5 collegejaren niet kan herinschrijven voor de opleiding Tandheelkunde.

Waarom een bindend Studieadvies (BSA)?

ACTA vindt het haar verantwoordelijk om studenten in een zo vroeg mogelijk stadium te informeren of ze verwacht dat studenten de bacheloropleiding binnen een redelijke termijn kunnen afronden. Zo wordt onnodige vertraging bij het zoeken naar een geschiktere opleiding voorkomen; wat ook in financiële zin (collegegeld, leenstelsel) in het belang is van de student.

Wat houdt het BSA in?

Op grond van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de bacheloropleiding Tandheelkunde kent ACTA een bindend studieadvies (BSA) voor alle 1e-jaarsstudenten. Voor de BSA moet je aan de volgende normen voldoen: aan het einde van het 1e jaar van inschrijving moet je minimaal 42 EC van de 60, de Lijn Tandheelkundige Vaardigheden I, de onderdelen Klinische Vaardigheden en de HIP-toets hebben behaald. Voldoe je niet aan deze BSA-normen dan krijg je een negatief bindend studieadvies. Het voorgenomen besluit tot een negatief bindend studieadvies wordt je uiterlijk 31 juli toegezonden. Als student heb je hierna nog de gelegenheid gebruik te maken van een hoorzitting. Het definitieve studieadvies wordt uiterlijk 22 augustus aan de student toegezonden. In dat geval moet je de studie tandheelkunde staken en je mag je gedurende 5 jaar niet opnieuw voor de opleiding inschrijven. Studenten die een positief studieadvies krijgen, ontvangen geen voorgenomen besluit. Zij krijgen het definitieve studieadvies uiterlijk 22 augustus toegezonden. Bij ACTA wordt het (negatief) bindend studieadvies namens de decaan uitgebracht door de BSA-commissie.

Normen voor tussentijdse BSA-adviezen

Voor 31 januari:

  • Groen: 22 ECTS behaald
  • Oranje: 14-22 ECTS behaald
  • Rood: minder dan 14 ects behaald 

Medio Juni:

  • Groen: 42 of meer ECTS behaald en Lijn TV 1 klinische vaardigheden en HIP-toets
  • Oranje: 36-42 ECTS behaald en Lijn TV1 Klinische Vaardigheden en HIP-toets
  • Rood: minder dan 36 ECTS behaald en/of: Lijn TV 1 klinische vaardigheden niet behaald en/of: HIP-toets  niet behaald.

Bindend Studieadvies (BSA)

 • Studiebegeleiding in het 1e studiejaar

  Om je zo goed mogelijk door je 1e studiejaar te loodsen kent ACTA een intensieve vorm van studiebegeleiding, waarbij de studievoortgang nauwlettend in de gaten wordt gehouden. Concreet mogen 1e-jaarsstudenten het volgende van de faculteit verwachten:

  • Aan het begin van de studie krijg je een 1e kennismaking met de studieadviseurs van ACTA en studentendecanen van de UvA en VU, zodat je weet met welke zaken je bij deze personen terecht kunt.
  • Je krijgt aan het begin van het 1e jaar een mentor toegewezen. Deze mentor is tevens je 1e-jaars kliniekdocent en begeleidt je bij de aanpak van je studie en is het eerste aanspreekpunt bij eventuele studieproblemen. 
  • Je wordt gedurende het 1e jaar ten minste 4x geïnformeerd over het BSA.
  • In november (na de eerste tentamenperiode) krijg je een e-mail met informatie over de studie, studiebegeleiding en (de consequenties van) het BSA. 
  • Voor 31 januari ontvang je een e-mail (tussentijds BSA-advies) waarin wordt stilgestaan bij je tot dan toe behaalde resultaten en de eventuele consequenties daarvan voor het verdere studiegedrag. Als de studieprestaties daartoe aanleiding geven, word je uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek met de studieadviseur om te achterhalen wat de oorzaak is van de achterblijvende studieprestaties, bijvoorbeeld een persoonlijke omstandigheid die je studieprestaties negatief beïnvloedt? Zo nodig word je uitgenodigd een persoonlijk studieplan op te stellen. 
  • Medio juni ontvang je nogmaals een e-mail verstuurd vanuit SAP over de stand van zaken met betrekking tot de BSA-norm. Als de studieprestaties daartoe aanleiding geven, krijg je de gelegenheid een afspraak te maken met de studieadviseur. 
  • 22 augustus ontvang je je eindadvies. 
  • Tussendoor mag je uiteraard altijd zelf contact opnemen met 1 van de studieadviseurs als je advies of begeleiding nodig hebt.
 • Persoonlijke omstandigheden

  Het kan zijn dat er zich tijdens het 1e studiejaar omstandigheden voordoen die een negatieve invloed hebben op je studieprestaties. Denk dan bijvoorbeeld aan ziekte, zwangerschap, bijzondere familieomstandigheden, handicap/ functiebeperking en bestuurs- of medezeggenschapswerkzaamheden. De BSA-commissie van ACTA houdt bij het uitbrengen van het BSA in beginsel rekening met persoonlijke omstandigheden. Als je wil je dat de BSA-commissie rekening houdt met een bijzondere omstandigheid, meldt dit dan tijdig via: formulier melding persoonlijke omstandigheden. De BSA-commissie kan namelijk op basis van persoonlijke omstandigheden het studieadvies opschorten naar het einde van het 2e studiejaar. Aan het einde van het 2e studiejaar toetst de BSA-commissie dan of je hebt voldaan aan de BSA-norm.

  Procedure melden persoonlijke omstandigheden
  Meldt persoonlijke omstandigheden zo snel mogelijk - nadat ze zijn ingetreden - bij de studieadviseur.  Heb je een handicap of functiebeperking, meld dit dan zo spoedig mogelijk na aanvang van je studie.   

  Hoe meld je persoonlijke omstandigheden aan?
  Vanzelfsprekend wordt de informatie die je aan de studieadviseur en/of de BSA-commissie verstrekt vertrouwelijk behandeld. Het melden van persoonlijke omstandigheden doe je als volgt:

  • Maak een afspraak met 1 van de studieadviseurs. Tijdens die afspraak geef je ook aan: de periode waarin de omstandigheid zich voordoet of voordeed; een omschrijving van de omstandigheid en de ernst ervan; de mate waarin je niet aan het onderwijs of een tentamen/toets  kan deelnemen of hebt kunnen deelnemen.
  • Bij het melden van persoonlijke omstandigheden is het verplicht eventuele bewijsstukken mee te nemen. Zo nodig maakt de studieadviseur in overleg met jou een individueel studieplan. Al naar gelang de aard van de omstandigheid stuurt de studieadviseur je eventueel door naar de studentendecanen van de VU of UvA. De studieadviseur stelt binnen 4 weken na ontvangst van de melding een schriftelijk en gemotiveerd advies op of er sprake is van persoonlijke omstandigheden. 
  • In zeer uitzonderlijke gevallen kun je ook tijdens de hoorzitting  van de BSA-commissie nog melding maken van persoonlijke omstandigheden. Ook voor de hoorzitting is het van belang dat eventuele bewijsstukken worden overlegd. De hoorzitting vindt plaats in augustus en datum en tijd zullen worden vermeld in de brief die je uiterlijk 31 juli van de BSA-commissie krijgt als je na alle (her)tentamengelegenheden blijkt niet aan de BSA-norm te voldoen. Houd hier dus bij eventuele vakantieplannen rekening mee!
 • Vrijstellingen

  Als je vóór je inschrijving bij ACTA bij een andere opleiding aan een erkende instelling voor hoger onderwijs studieresultaten hebt behaald, kun je de Examencommissie verzoeken om vrijstelling voor het afleggen voor 1 of meerdere tentamens/toetsen. Als er door de Examencommissie vrijstelling is verleend voor 1e-jaars tentamens/toetsen, worden deze vrijstellingen meegerekend om te bepalen of de BSA-norm is behaald.

 • Beroepsprocedure

  Studenten kunnen beroep instellen tegen het definitieve besluit van de BSA-commissie ACTA met betrekking tot het negatieve BSA bij het College van Beroep voor de Examens (COBEX) van de Vrije Universiteit of de Universiteit van Amsterdam (conform art. 7.6.1. lid 4a WHW). Dit moet de student binnen 6 weken na de bekendmaking van het advies te doen. Het COBEX vraagt de BSA-commissie ACTA om te onderzoeken of een minnelijke schikking (= heroverweging van het besluit) mogelijk is in het kader van de BSA-regeling, waarvoor de student de gelegenheid krijgt te worden gehoord. Slaagt de minnelijke schikking niet en wil de student de procedure voortzetten dan volgt een zitting bij het COBEX.

Contactinformatie Bindend Studieadvies (BSA)

 (020) 598 0637

Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam
Gustav Mahlerlaan 3004
1081 LA Amsterdam

Contactpersoon

 • Marielouise Walraven
 • Studieadviseur