Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Reflectieverslag ontwikkelgesprek

Alle opleidingen worden eens in de 6 jaar vanwege de externe accreditatie gevisiteerd door een panel van onafhankelijke deskundigen.

Alle opleidingen worden eens in de 6 jaar vanwege de externe accreditatie gevisiteerd door een panel van onafhankelijke deskundigen. Accreditatie is een keurmerk van de overheid. De Nederlandse Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) verzorgt deze keuring. De NVAO brengt de kwaliteit van het onderwijs in kaart en geeft aan of de opleiding positief is beoordeeld. Accreditatie is belangrijk, omdat dit aangeeft of een opleiding voldoet aan de wettelijke eisen op o.a. het gebied van: studeerbaarheid, niveau van de opleiding, onderwijsprogramma, niveau van toetsing en het niveau van het afstudeerwerk. Meer informatie hierover kan je vinden op de pagina van kwaliteitszorg onderwijs

Ontwikkelgesprek als onderdeel van een opleidingsvisitatie

Deskundigen beoordelen een opleiding tijdens een opleidingsvisitatie. Op basis van die beoordeling besluit de NVAO over de accreditatie van de opleiding. De accreditatiebesluiten en visitatierapporten staan op de website van de NVAO. Een onderdeel van het visitatiebezoek is het 'ontwikkelgesprek’. Dat is een gesprek dat de opleiding met het panel voert over mogelijke verbeteringen, zodat de opleiding zich verder kan ontwikkelen. Het beoordelingskader stelt geen eisen aan de vormgeving van dit gesprek. Het panel legt de uitkomsten van het ontwikkelgesprek vast en stelt een afzonderlijk document op dat geen deel uitmaakt van de accreditatieaanvraag. Ook niet van de rapportage die daarover aangeboden wordt aan de NVAO. Aan de openbaarmaking van de inhoud van het ontwikkelgesprek zijn wettelijke eisen gesteld. 

In het artikel van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) staat dat het instellingsbestuur verplicht is om de ‘bijlage waarin de aanbevelingen voor verdere ontwikkeling van de opleiding zijn opgenomen’ openbaar te maken. Dat moet binnen een jaar gebeuren, nadat het accreditatieorgaan het accreditatierapport heeft vastgesteld. Openbaarmaking gaat in de praktijk meestal door publicatie van de uitkomst van het ontwikkelgesprek op de website van de instelling.

Visitatie opleidingen ACTA najaar 2018 en uitkomst ontwikkelgesprek

In het najaar van 2018 werden de bacheloropleiding Tandheelkunde, de masteropleiding Tandheelkunde en de postinitiële masteropleiding Oral Health Sciences (OHS) van ACTA gevisiteerd. Naar aanleiding van de visitatie van deze 3 opleidingen vond een ontwikkelgesprek plaats op 12 februari 2019. Meer informatie kan je vinden in het document van de reflectieverslagen van de ontwikkelgesprekken. Hierin vind je wat er is besproken en wat de aanbevelingen zijn van het visitatiepanel.

Accreditatiebesluiten opleidingen ACTA en vervolgtraject herstelbeoordeling

Op 30 september 2019 zijn de definitieve besluiten (van de NVAO) over de accreditatie van de opleidingen van ACTA binnengekomen. De bacheloropleiding Tandheelkunde is positief beoordeeld, de masteropleiding Tandheelkunde positief onder voorwaarden en de postinitiële masteropleiding OHS eveneens positief onder voorwaarden. Omdat het visitatiepanel de NVAO heeft geadviseerd om een herstelperiode op te leggen voor de masteropleiding en OHS, vormde een herstelplan onderdeel van de accreditatieaanvraag van deze opleidingen. Als onderdeel van de herstelbeoordeling, beoordeelt het visitatiepanel (volgens de voorlopige planning) in het voorjaar 2021 of de genoemde maatregelen uit het herstelplan succesvol zijn doorgevoerd. Dat doet ze aan de hand van een stand-van-zakennotitie.