Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Meer dan een stralende lach

De coronacrisis kan, door overheidsmaatregelen, (in)direct invloed hebben op het verloop van de selectieprocedure voor het studiejaar 2021-2022. De selectiecommissie ACTA houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Het is als kandidaat belangrijk dat je regelmatig alle informatie over de selectieprocedure leest. De bacheloropleiding Tandheelkunde ACTA is een numerus fixus opleiding.

Selectieprocedure

De selectieprocedure bestaat, na aanmelding via Studielink, uit het inleveren van een persoonlijk dossier en het afleggen van de biomedische toets op de toetsdag. De eindscore van een kandidaat wordt bepaald door de scores behaald voor het persoonlijk dossier en de score van de toetsdag bij elkaar op te tellen. Dit leidt tot een rangnummer dat  je kans op plaatsing bepaalt. Lees de informatie verder onder Selectie en plaatsing. Bekijk ook de informatie onder Veelgestelde vragen. 

Selectie en plaatsing

 • Tijdslijn selectieprocedure
  • Vrijdag 15 januari 2021: deadline aanmelding via Studielink.
  • Uiterlijk vrijdag 22 januari 2021: ACTA verstuurt een e-mail met de uitnodiging voor deelname aan de toetsdag, de studiestof voor de biomedische toets en nadere informatie over het digitaal inleveren van het persoonlijk dossier.
  • Donderdag 28 januari 2021, 12.00 uur CET: deadline inleveren persoonlijk dossier.
  • Vrijdag 29 januari 2021: ACTA verstuurt een e-mail met de inloggegevens voor de toetsdag, evenals de instructies voor de toets op 6 februari 2021.
  • Vrijdag 29 januari t/m zaterdag 6 februari 2021: maximaal vier maal de gelegenheid om te oefenen met online proctoring via de op 29 januari toegezonden inloggegevens.
  • Zaterdag 6 februari 2021: online toetsdag
  • Donderdag 15 april 2021: Studielink verstuurt de uitslag van de selectie, het rangnummer.
  • Uiterlijk dinsdag 20 april 2021: de Selectiecommissie ACTA verstuurt  de toelichting op het rangnummer.

  Rangnummers

  Alle kandidaten die zich uiterlijk 15 januari 2021 bij Studielink hebben aangemeld, die uiterlijk 28 januari (12.00 uur CET) het persoonlijk dossier digitaal hebben ingeleverd en die op de toetsdag van 6 februari 2021 de biomedische toets hebben afgelegd krijgen een rangnummer. Kandidaten die zich wel hebben aangemeld bij Studielink, maar geen persoonlijk dossier digitaal hebben ingeleverd en/of niet de biomedische toets op de toetsdag hebben afgelegd, krijgen dus geen rangnummer. De rangnummers worden voor de UvA en VU onafhankelijk van elkaar toegekend.

  Selectie versus plaatsing

  De selectiecommissie van ACTA bepaalt de rangnummers van de kandidaten op basis van de selectieprocedure. Het nummer bepaalt de plaats van de kandidaat op de ranglijst ten opzichte van de andere kandidaten. Vervolgens wordt door de VU of UvA een plaatsingsbewijs uitgereikt indien de kandidaat daar op grond van zijn rangnummer voor in aanmerking komt. Dit gebeurt per mail vanaf 15 april 2021. Wanneer de kandidaat een plaats aangeboden heeft gekregen, moet deze de plaats binnen 14 dagen accepteren via Studielink. Anders vervalt de aangeboden plaats en wordt deze automatisch aangeboden aan de eerstvolgende kandidaat op de ranglijst. De uiterste datum waarop een plaatsingsbewijs wordt afgegeven is 15 augustus 2021.

 • Selectieroute en vooropleidingseisen

  Selectieroute

  Er zijn in totaal 144 plaatsen beschikbaar met de volgende verdeling: bij de UVA 79 plaatsen en bij de VU 65 plaatsen. Er zijn twee selectieroutes: A of B. ACTA selecteert 70% van de studenten via route A. De overige 30% selecteren we via route B. De procedure van beide routes is gelijk en heeft 1 ronde.

  Selectieroute A omvat de kandidaten die nog geen volledig vwo-diploma hebben, maar wel aannemelijk kunnen maken uiterlijk 15 juli 2021 aan de (nadere) vooropleidingseisen voor de studie Tandheelkunde te kunnen voldoen. Kandidaten die eerder begonnen zijn met een hbo- of wo-opleiding, of bezig zijn met een colloquim doctum, vallen nooit onder route A.

  Selectieroute B omvat alle overige kandidaten die uiterlijk 15 juli 2021 aan de vooropleidingseisen voor de studie Tandheelkunde kunnen voldoen.

  Routebepaler

  Met behulp van de Routebepaler kun je zelf bepalen aan welke selectieroute jij zult deelnemen en welke cijfers jij in je persoonlijk dossier moet inleveren.

  Vooropleidingseisen

  Als je aan de vooropleidingseisen voldoet, dan mag je meedoen aan de selectie. Wanneer je op 15 januari 2021 nog niet volledig voldoet aan de vooropleidingseisen voor de studie Tandheelkunde, maar wel aannemelijk kunt maken daar uiterlijk 15 juli 2021 aan te kunnen voldoen, dan mag je ook meedoen aan de selectie. Ga bij jezelf na of het reëel is dat je gaat voldoen aan de vooropleidingseisen; je mag je namelijk maar twee keer aanmelden op Studielink voor de selectie bij ACTA.

  In het algemeen geldt als vooropleidingseis een vwo-diploma (vernieuwde tweede fase; vanaf september 2010) met het profiel:

  • Natuur en Gezondheid met natuurkunde of
  • Natuur en Techniek met biologie

  Heb je een vwo-diploma van voor september 2010?
  Een oud vwo-diploma (van voor september 2010) met profiel N&T met biologie 1 en 2 of profiel N&G geeft geen directe toelating tot de studie tandheelkunde. Heb je je via de UvA aangemeld, dan kun je een vrijstelling van de vooropleidingseisen aanvragen bij het hoofd CSA UvA.
  De VU hanteert een andere werkwijze, heb je je daar aangemeld dan hoef je géén vrijstelling aan te vragen.

  Heb je een buitenlandse opleiding?
  Om te achterhalen of jouw diploma minimaal gelijk wordt gesteld aan het vereiste Nederlandse vwo-diploma dien je tijdig contact op te nemen met de UvA, via het UvA-formulier of de VU, via: studentenbalie@vu.nl afhankelijk van waar je je aanmeldt. Daar krijg je informatie op welke wijze jouw diploma en je vakken worden beoordeeld. Alleen als uit deze beoordeling blijkt dat jouw diploma als gelijkwaardig wordt beschouwd aan het Nederlands vwo-diploma zoals hierboven omschreven en je hebt voldoende beheersing van de Nederlandse taal (zoals Staatsexamen Nederlands Tweede taal, NT2 II), dan laat ACTA je toe tot de selectie.

  Heb je een hbo– of wo-vooropleiding?
  Je kunt worden toegelaten voor tandheelkunde als je in het bezit bent van een hbo-of wo–bachelor, aangevuld met de volgende vier vwo-deelcertificaten: wiskunde A of wiskunde B, biologie, scheikunde en natuurkunde. Ook als je in het bezit bent van een hbo-propedeuse kun je toegelaten worden, maar in dit geval aangevuld met de volgende zes vwo-deelcertificaten: wiskunde A of wiskunde B, biologie, scheikunde, natuurkunde, Nederlands en Engels.

  Ben je 21 jaar of ouder en voldoe je niet aan de vooropleidingseisen?
  Dan kun je toegelaten worden door middel van een toelatingsexamen, het zogenaamde Colloquium Doctum (CD). Neem voor meer informatie hierover contact op met de universiteit waar je je aanmeldt: voor de UvA via het UvA-formulier, voor de VU via studentenbalie@vu.nl.

  De algemene criteria voor een colloquium doctum zijn vwo- certificaten voor de volgende 6 vakken: wiskunde A of wiskunde B, biologie, scheikunde, natuurkunde, Nederlands en Engels.

  Deficiënties wegwerken
  Er zijn verschillende manieren om deficiënties weg te werken. Door het behalen van: 

  • een universitair testimonium,
  • een vwo-deelcertificaat/staatsexamen, of  
  • een CCVX-tentamen.

  Let op: Een James Boswell-certificaat wordt niet geaccepteerd!

  Zorg ervoor dat je de deficiëntie vóór 15 juli 2021 kunt wegwerken. Neem voor meer informatie hierover contact op met de universiteit waar je je hebt aangemeld  Je kunt uitstel vragen van de 15 juli deadline bij de universiteit waar je je hebt aangemeld, bij de VU via: studentenbalie@vu.nl of bij de UvA via dit UvA-formulier.

 • Persoonlijk dossier

  Voor de selectie gelden er drie aspecten waarop je punten kunt scoren. In een persoonlijk dossier geef je aan in welke mate je hieraan voldoet en voeg je hiervan bewijsstukken toe. De inhoud van het persoonlijk dossier wordt met punten beloond aan de hand van een tevoren uitgewerkte beoordelingssystematiek. Bekijk hier voor meer informatie. 

 • Eisen bewijsstukken en vwo-cijfers

  Je bent te allen tijde verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid en volledigheid van de bewijsstukken die worden ingeleverd in het persoonlijk dossier. Er kan niet worden verwezen naar de instelling of persoon die het bewijsstuk heeft aangeleverd indien het bewijsstuk niet aan de gestelde eisen voldoet en dit consequenties heeft voor de  puntentoekenning aan de hand van de door de selectiecommissie gehanteerde  beoordelingssystematiek.

  De selectiecommissie kent alleen punten toe als ten aanzien van een aspect op de juiste manier bewijs wordt aangeleverd. Om te bepalen of je punten krijgt let de commissie op de inhoud van de activiteiten, de intensiteit van de activiteiten (we hanteren een urennorm), wanneer en hoe lang je je hebt ingezet (duur) en het niveau van de activiteiten. Om een punt voor een activiteit te krijgen moet het betreffende bewijsstuk dus al deze informatie bevatten.

 • Proefstuderen

  Het Proefstuderen maakt deel uit van de voorlichting om studiekiezers te ondersteunen bij het maken van de studiekeuze. Deelname is uitsluitend mogelijk voor studiekiezers die overwegen mee te doen aan de selectieprocedure voor de plaatsing van de bacheloropleiding Tandheelkunde bij ACTA van studiejaar 2021-2022 en die nog niet eerder meegedaan hebben aan het proefstuderen. Deelname aan proefstuderen wordt meegewogen bij de beoordeling van dossiers in de selectieprocedure. 

 • Aanmelden bij studielink

  Voordat je je aanmeldt, controleer of je aan de volgende voorwaarden voldoet.

  1. Je voldoet aan de nadere vooropleidingseisen of kunt aannemelijk maken dat je daar uiterlijk 15 juli 2021 aan kunt voldoen,
  2. Je hebt jezelf geïnformeerd over de studie via de voorlichting en over de selectieprocedure, 
  3. Je wilt een studieplaats bemachtigen bij ACTA per 1 september 2021.

  Meld je uiterlijk 15 januari 2021 aan!

  Aanmelden doe je via Studielink. Houd er daarbij rekening mee dat je tijdens het aanmelden moet kiezen voor een van de twee universiteiten (VU of UvA). Let er ook op dat je de beschikking moet hebben over je DigiD.

 • Toetsdag

  Vanwege de voortdurende coronacrisis heeft de selectiecommissie besloten dat alle kandidaten ‘at home’ onder digitaal toezicht gaan toetsen. 

  Dit digitale toezicht wordt proctoring genoemd. ACTA gebruikt hiervoor via de Vrije Universiteit het systeem Proctorio.

  Voorts heeft de selectiecommissie besloten dat er uitsluitend een biomedische toets zal worden afgenomen op de toetsdag. Hiermee wil de selectiecommissie het risico op een mogelijk technisch falen van Proctorio en/of de toetssoftware minimaliseren. Met dit besluit blijft de selectieprocedure 2021-2022 in stand.

  Voor deze toetsing heeft de selectiecommissie voor de kandidaten het volgende opgesteld: 

  Biomedische toets

  Met de biomedische toets wordt het volgende getoetst: het toepassen van vwo basiskennis op natuurwetenschappelijke principes en kennis uit studiemateriaal in een medisch-biologische context, relevant voor de tandheelkunde. Het materiaal hiervoor wordt aan de kandidaten uiterlijk 22 januari 2021, in de middag, ter beschikking gesteld. De biomedische toets wordt in de Nederlandse taal afgenomen.

  De toetsdag zal plaatsvinden op zaterdag 6 februari 2021.

  Kandidaten uit Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Aruba, Curaçao en Sint Maarten

  Deze kandidaten zullen ook ‘at home’ onder digitaal toezicht gaan toetsen, zie hierboven. Het aanvangstijdstip zal zodanig gekozen worden dat dit voor zoveel mogelijk kandidaten passend is.

Veelgestelde vragen

 • Hoe kun je een studieplaats bemachtigen?

  Er is maar één manier om een studieplaats tandheelkunde bij ACTA te bemachtigen en dat is via succesvolle deelname aan de selectieprocedure.

 • Wat is de verdeling van de beschikbare studieplaatsen?

  ACTA is een samenwerkingsverband tussen de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en de Universiteit van Amsterdam (UvA). Het totaal aantal plaatsen van 144 is verdeeld over deze twee universiteiten. Voor de UVA zijn 79 plaatsen beschikbaar en voor de VU 65 plaatsen. Dit houdt in dat je tijdens je inschrijving bij Studielink kiest voor een van de twee universiteiten om bij ACTA een studieplaats te kunnen bemachtigen.

 • Kan ik mij het beste aanmelden voor een UVA- of VU - selectieplaats?

  Er is geen advies te geven wat het meest gunstig is, omdat de selectiecommissie geen zicht heeft op het aantal aanmeldingen voor de UvA of VU. Beide universiteiten hebben nu eenmaal een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Voor de inhoud van de selectie en de studie maakt het niet uit of je een UvA- of VU-aanmelding hebt.

 • Wat zijn de kansen om een plaatsingsbewijs te krijgen?

  Er is voor de afgelopen studiejaren een overzicht opgesteld van de aantallen aanmeldingen en de uiteindelijke plaatsing. Dit geeft een indicatie van de kans op plaatsing voor de studie tandheelkunde bij ACTA.

  In onderstaande tabel staan de aantallen aanmeldingen voor de selectieprocedure en de uiteindelijke plaatsing voor studiejaar:

  • 2017-2018
  • 2018-2019
  • 2019-2020
  • 2020-2021

  Dit geeft een indicatie van de kans op plaatsing voor de studie tandheelkunde bij ACTA. 

  UniversiteitAantal plaatsenJaar
  Aantal deelnemers aan de toetsdag en selectieHoogste rangnummer van plaatsing
  UvA
  79
  2017
  315
  100
  VU
  65
  2017
  287
  78
  UvA
  79
  2018
  327
  93
  VU
  65
  2018
  294
  79
  UvA79
  2019
  325
  99
  VU
  65
  2019
  360
  92
  UvA68
  202034481
  VU60202031270

  Voor collegejaar 2020/2021 waren er, in tegenstelling tot de jaren daarvoor, 128 studieplekken beschikbaar.
   
  Op 15 april 2021 krijgen degenen met een rangnummer t/m 79 bij de UvA of t/m 65 bij de VU een plaatsingsaanbod. Er komen na 15 april naar verwachting extra plaatsen vrij: sommige studenten slagen niet voor het examen, sommige studenten kiezen voor een andere opleiding ook al hebben ze een plaatsingsaanbod en weer andere  studenten accepteren hun aanbod om andere redenen niet.

  NB Bedenk wel dat aan bovenstaande informatie geen enkel recht kan worden ontleend voor komende selectieprocedures.

 • Moet je toestemming vragen als je minderjarig bent?

  Van een kandidaat die ten tijde van de selectieprocedure minderjarig is, wordt door de selectiecommissie aangenomen dat hij hieraan deelneemt met toestemming van de ouder(s)/voogd(en).

 • Hoe vaak kan ik meedoen?

  Aanmelden voor de selectie voor de studie tandheelkunde bij ACTA is maximaal twee keer mogelijk, eenmaal via een inschrijving bij de VU en eenmaal via een inschrijving bij de UvA, maar niet in hetzelfde jaar.

 • Wat als je er niet in slaagt je diploma te behalen?

  Als je er niet in slaagt je diploma of getuigschrift te halen, kun je bij de betreffende universiteit het verzoek doen om de aanmelding ongedaan te maken. Dit verzoek moet voor 1 september 2021 worden ingediend. Dan houd je nog de mogelijkheid over om je voor de komende jaren opnieuw aan te melden voor de selectieprocedure ACTA via de VU of UvA. Voor alle kandidaten die gezakt zijn geldt dat hun eventuele plaatsingsbewijs voor ACTA voor het desbetreffende studiejaar vervalt. Dit kan ook niet worden overgeheveld naar een volgend studiejaar.  

 • Hepatitis B-virus

  Als drager van het Hepatitis B-virus, kun je geen tandarts worden en mag je de opleiding tandheelkunde niet volgen. Zorg er daarom voor dat je weet of je al dan niet drager bent vóór je aan de selectie begint.

 • Meer informatie

  Neem contact op via onderwijsbalie@acta.nl.