Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Persoonlijk dossier

In de selectieprocedure wordt gekeken naar jouw oriëntatie op de opleiding en het vakgebied, jouw schoolcijfers en naar je ervaring, prestatie en motivatie. In een persoonlijk dossier geef je aan in welke mate je hieraan voldoet en voeg je hiervan bewijsstukken toe.

De inhoud van het persoonlijk dossier wordt met punten beloond aan de hand van een tevoren uitgewerkte beoordelingssystematiek.

Belangrijk bij het samenstellen van je persoonlijk dossier

Let bij het samenstellen van je persoonlijk dossier op het volgende:

 • Zorg ervoor dat een bewijsstuk voor de beoordeling door de selectiecommissie op de inhoud voor zich spreekt, met voldoende toelichting.
 • Er worden alleen punten toegekend als op de juiste manier bewijs wordt aangeleverd. Om te bepalen of je punten krijgt, let de commissie op de inhoud van de activiteiten, de intensiteit van de activiteiten (we hanteren een urennorm), wanneer en hoe lang je je hebt ingezet (duur) en het niveau van de activiteiten. Om een punt voor een activiteit te krijgen moet het bewijsstuk al deze informatie bevatten. Het is dus belangrijk om de juiste bewijsstukken toe te voegen. Begin daarom tijdig met het verzamelen hiervan.
 • De eisen die worden gesteld aan de bewijsstukken, en de consequenties als een bewijsstuk niet aan deze eisen voldoet, staan beschreven in Eisen bewijsstukken en vwo-cijfers.
 • Alle beschikbare informatie over het persoonlijk dossier en de bewijsstukken staat vermeld op de website. Omdat ACTA alle kandidaten gelijk wil behandelen, en daarom van dezelfde informatie wil voorzien, wordt er geen aanvullende informatie verstrekt.

Voor de selectie gelden 3 selectie-aspecten waarop je punten kunt scoren. 

Selectie aspecten

 • 1. Oriëntatie op de Tandheelkunde

  De motivatie voor de bacheloropleiding Tandheelkunde en het vakgebied wordt zwaar meegeteld. Bij motivatie kijken we naar 2 indicatoren:

  1.1 Aantoonbare oriëntatie op de opleiding Tandheelkunde bij ACTA, door deelname aan Proefstuderen. Dit is een oriëntatie op het theoretische en praktijkgerichte deel van de opleiding Tandheelkunde bij ACTA. Je kunt online Proefstuderen op 27 november 2021 en 8 januari 2022.

  1.2 Aantoonbare oriëntatie op het vakgebied tandheelkunde. Dat betekent dat je tenminste 1 dag hebt meegelopen in een tandartspraktijk. Deze meeloopdag moet hebben plaatsgevonden in de 3 kalenderjaren voorafgaand aan de deadline voor het digitaal inleveren van het persoonlijk dossier.

 • 2. Goede VWO-schoolcijfers

  Het behalen van goede resultaten op het vwo is een indicatie voor een succesvolle studiecarrière in een (bio)-medische opleiding. De vwo-schoolcijfers voor de vakken Nederlands, Engels, wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie worden meegewogen op onderstaande wijze. Bekijk ook de Routebepaler voor het aanleveren van de vereiste cijfers en Eisen bewijsstukken en vwo-cijfers.

  2.1. Bij kandidaten die al hun vwo-diploma hebben, tellen de eindexamencijfers (eindcijfers van de cijferlijst van het diploma).

  2.2. Bij andere kandidaten tellen de overgangscijfers van het overgangsrapport van 5 - 6 vwo (overgangscijfers met maximaal één decimaal achter de komma).
  Een uitzondering hierop geldt voor kandidaten die in 2019-2020 of in 2020-2021 het Nederlandse 5 vwo hebben afgerond en meedoen aan de selectie voor het studiejaar 2022-2023. Bij deze aspirant-studenten wordt gekeken naar de SE-cijfers 4 vwo t/m peildatum in 6 vwo, uitgedrukt in één gemiddeld cijfer, op één decimaal (volgens afspraak UNL en VO-raad).
  Voor kandidaten die 5 vwo in 2019-2020 hebben afgerond: SE cijfers t/m 15 januari 2021, voor kandidaten die 5 vwo in 2020-2021hebben afgerond: SE cijfers t/m 14 januari 2022. Dit geldt ook voor kandidaten van Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, St-Eustatius en St. Maarten.

  2.3 Indien je geen vwo-cijfers hebt behaald zoals hierboven onder punt 1 of 2 beschreven, dan tellen de met vwo vergelijkbare cijfers.
  Zowel voor route A als B geldt hierbij het volgende: als de vwo-cijfers voor één of meer van de vakken Nederlands, Engels, wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie niet beschikbaar zijn, omdat je een andere vooropleiding volgt of hebt, dan zorg je zelf voor zoveel mogelijk vergelijkbare cijfers. Met vwo vergelijkbaar is bijvoorbeeld een deelcertificaat op vwo niveau, een testimonium of (deel)cijfers die voor de betreffende vwo-vakken zijn gehaald via bijvoorbeeld het VAVO of Staatsexamen. 

  2.4. Buitenlandse schoolcijfers zijn niet altijd vergelijkbaar met die van het Nederlandse vwo.
  Als dat het geval is, dan zal de selectiecommissie de schoolcijfers voor de 6 vwo-vakken omzetten, zodat de cijfers vergelijkbaar zijn met het Nederlandse systeem. Dit zal gedaan worden op basis van gegevens van het NUFFIC.

  Geen vergelijkbare vwo-cijfers in persoonlijk dossier
  Als je geen (vergelijkbare) vwo-cijfers in het persoonlijk dossier aanlevert, zal de selectiecommissie voor het desbetreffende vak pro forma het cijfer 5,5 toekennen. Dit geldt ook voor buitenlandse diploma’s. Cijfers behaald op de havo, het hbo of wo worden niet meegewogen. Hetzelfde geldt voor cijfers die zijn behaald na digitale inlevering van het persoonlijk dossier.

 • 3. Ervaring, prestatie en motivatie

  Hierbij wordt gekeken naar 4 aspecten. Voor alle aspecten geldt dat activiteiten van voor 1 januari 2017 niet mee worden geteld voor de selectie.

  3.1 Betrokkenheid bij hulpverlening in de breedste zin.
  De mate waarin je blijk geeft betrokken te zijn (geweest) bij hulpverlening en/of zorg. Voorbeelden hiervan zijn: (vrijwilligers-)werk in een zorginstelling of bij een maatschappelijke organisatie, ervaring in de omgang met patiënten (waaronder ook mantelzorg) of andere ervaring waaruit betrokkenheid bij zorgverlening in de breedste zin blijkt.

  3.2 Bestuurlijke en/of organisatorische ervaring
  De opleiding tandheelkunde vraagt betrokkenheid, verantwoordelijkheidsgevoel, organisatietalent en planningsvaardigheid. Voorbeelden hiervan zijn: actief lidmaatschap van een bestuur, medezeggenschapsraad etc., organisatie van een evenement of andere ervaring waaruit bovengenoemde eigenschappen blijken.

  3.3 Bijzondere prestaties
  Inzet en doorzettingsvermogen zijn belangrijke eigenschappen voor studenten tandheelkunde en voor tandartsen. Het naast de voltijds schoolcarrière verricht hebben van bijzondere prestaties op het gebied van kunst, wetenschap, literatuur, techniek, ICT of sport op (inter)nationaal hoog niveau kunnen dit aantonen. Het gaat om activiteiten waaraan langer dan een jaar een substantieel deel van de vrije tijd per week is besteed naast de voltijdse schoolopleiding. 

  3.4 Nadere motivatie
  Behalve de onder 1.1 Oriëntatie op de tandheelkunde genoemde motivatie wordt je motivatie ook nog beoordeeld aan de hand van:

  • Een motivatiebrief van maximaal 350 woorden, met daarin jouw onderbouwing van de keuze om tandheelkunde te willen studeren en dat bij ACTA te willen doen. Hierbij wordt ook jouw taalvaardigheid beoordeeld. Aanhef, adressering e.d. tellen niet mee in het totaal aantal woorden.
  • De frequentie, duur, variatie en inhoud van het meelopen in een tandartspraktijk of vergelijkbare instelling, gerelateerd aan de mondzorg. Hierbij gaat het om activiteiten die meer zijn dan het onder 1.2 Oriëntatie op het vakgebied genoemde;
  • Overige activiteiten, waaruit aantoonbaar de motivatie voor de studie tandheelkunde blijkt.

Onderwijsbureau Selectieprocedure

Meer weten over de selectieprocedure?

onderwijsbureau@acta.nl